FAQ

Kan je een studentenjob doen als je deeltijds onderwijs volgt?

Volg je deeltijds onderwijs? Dan kan je enkel een studentenjob doen via een studentenovereenkomst als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je bent ouder dan 15 jaar en zit minstens in het derde jaar secundair.
 • Je werkt enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent.
 • Je werkt niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst. Van zodra je 1 dag gewerkt hebt, mag je dat jaar geen studentenjob meer doen.
 • Je bent niet verbonden met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO’s,
 • Je ontvangt geen werkloosheidsuitkeringen.

Als je stopt met studeren, kan je dan nog een studentenjob doen?

Als je in juni of september (na de tweede zittijd) afstudeert kan je nog tot en met 30 september van dat jaar werken binnen het systeem van 475 uur. Studeer je op een ander moment af? Dan kan je niet meer werken als jobstudent.

Op vlak van je kindergeld zijn er andere regels van tel.

Hoe bereken ik mijn netto belastbaar jaarinkomen?

Je netto belastbaar jaarinkomen bepaalt of je al dan niet zelf belastingen zal moeten betalen. Hieronder vind je de volledige berekening.
Verzamel eerst al je loonbrieven.

Stap 1. Bereken het “Bruto belastbaar loon”.

 • Tel al je bruto-inkomsten op die je gedurende het volledige kalenderjaar hebt ontvangen: lonen (voor aftrek van bedrijfsvoorheffing), onderhoudsgelden, … (studietoelagen en kinderbijslag worden niet meegerekend).
 • Hiervan trek je de sociale zekerheidsbijdrage (13,07%) of solidariteitsbijdrage (2,71%) af. Als je meer dan 475u als jobstudent werkte, of als gewone werknemer aan het werk was, betaal je de sociale zekerheidsbijdrage. Werkte je minder dan 475u als jobstudent, dan betaal je de solidariteitsbijdrage.

Stap 2. Trek 2660 euro af van je bruto belastbaar loon. De 2 660 euro is een som die vrijgesteld is van belastingen.

Stap 3. Trek een forfaitaire beroepskost af.

 • Tot en met 8620 euro mag je 30% aftrekken.
 • Tot 20 360 euro mag je 11% aftrekken.
 • Vanaf 20 360 euro mag je 3% aftrekken.

Stap 4. Als je alimentatiegelden ontvangt moet je 80% van het alimentatiegeld boven de 3 200 euro optellen bij het resultaat van stap 3.
Het bedrag dat je nu uitkomt is het netto belastbaar jaarinkomen. Als dit bedrag hoger ligt dan 7 570 euro, dan zal je als student zelf belastingen moeten betalen.

Wat als ik een tijdje heb gewerkt en dan terug werkloos word tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

Als je langer dan 28 dagen hebt gewerkt en dan opnieuw zonder werk komt te zitten dan is het belangrijk dat je je opnieuw inschrijft bij de VDAB. Anders zal je beroepsinschakelingstijd niet meer doorlopen.

Hoe zit het met de kinderbijslag tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

Als je minder dan 25 jaar bent én je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende, dan behoud je het recht op kindergeld tot je 25ste, daarna verlies je het kindergeld.

Wat is een beroepsinschakelingstijd?

De beroepsinschakelingstijd is de wachttijd die je moet doorlopen nadat je de schoolbanken hebt verlaten. Pas na deze wachttijd (ongeveer één jaar) heb je recht op een uitkering. Het is de bedoeling dat je gedurende deze tijd op zoek gaat naar werk. Dit wordt ook gecontroleerd door de VDAB, dus het is belangrijk dat je de zoektocht serieus neemt.

Mag ik werken als jobstudent?

 

Je mag werken als jobstudent vanaf de leeftijd van 15 jaar indien je de twee eerste jaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd. Zoniet, dan mag je pas vanaf 16 jaar aan de slag als student.

De “student” wordt door de overheid heel ruim geïnterpreteerd. Iedereen die student is (dus ook studenten in een thesisjaar bijvoorbeeld) kunnen werken als jobstudent. Hieronder zijn vier categorieën die niet kunnen werken met een studentenovereenkomst. Val je dus niet onder deze categorieën, dan mag je wel werken als jobstudent.

Kunnen NIET werken met een arbeidsovereenkomst voor studenten:

 • ‘studenten’ die sedert ten minste 12 maanden werken. Ze zijn namelijk regelmatige werknemers.
 • Studenten die avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan (minder dan 15u per week) volgen.
 • Studenten die in het kader van hun studieprogramma een stage met onbetaalde arbeid verrichten (buiten de stage kan studentenarbeid wel).
 • Studenten die inschakelingsuitkeringen krijgen als deeltijdse student.

Wat als ik 25 jaar ben en mijn beroepsinschakelingstijd niet heb doorlopen?

In 2015 zijn de regels strenger gemaakt en werd de maximumleeftijd verlaagd tot 25 jaar. Jongeren die ouder zijn dan 25 hebben dus geen recht meer op een inschakelingsuitkering. Tijdens de beroepsinschakelingstijd heb je tevens geen recht meer op kindergeld.

Je hebt wel recht op een werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je 312 dagen hebt gewerkt binnen een periode van 21 maanden.

Heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering, dan moet er worden gekeken naar een leefloon.

Vanaf welke leeftijd mag ik werken als jobstudent?

Je mag werken als jobstudent vanaf de leeftijd van 15 jaar indien je de twee eerste jaren van het middelbaar onderwijs hebt afgewerkt. Zoniet, dan mag je pas vanaf 16 jaar aan de slag als jobstudent.

Mag ik meer dan mijn 475 uur werken als jobstudent?

De meeste studenten werken niet zoveel en vallen dus onder de “475 uren regel”. Deze regel houdt in dat je 475 uur kan werken als student aan een gunstiger tarief: je betaalt namelijk slechts 2,71% van je loon aan de sociale zekerheid in plaats van de normale 13,07%. Ook het bedrijf dat jou in dienst neemt moet minder bijdragen aan de sociale zekerheid.

De overgrote meerderheid van de studenten werkt niet meer dan 475 uur, en valt dus onder dit gunstige tarief.

Je mag als student echter meer werken dan enkel die 475 uur. Vanaf het 476ste uur zal je wel 13,07% van je loon moeten bijdragen aan de sociale zekerheid. Verder heeft het overschrijden van de 475 uren geen gevolgen voor je kindergeld of belastingen. Wat daarvoor van tel is zijn je gewerkte uren per kwartaal en je jaarloon. Daarover lees je meer op deze pagina.

Wanneer heb ik geen recht meer op kindergeld?

 

Wanneer je meer dan 240 uur (= ongeveer 6 werkweken fulltime) gewerkt hebt tijdens één kwartaal, dan verlies je voor dat kwartaal je kinderbijslag. Het kwartaal erop krijg je opnieuw kinderbijslag wanneer je minder dan 240 uur werkt.

In de zomervakantie geldt deze regel echter niet! In de zomer mag je, wat het kinderbijslag betreft, dus zoveel werken als je wil!

 

Alternatief: Wanneer verlies ik mijn recht op kinderbijslag? Wanneer verlies ik mijn kindergeld?

Wat is mijn loon als jobstudent?

Een algemeen jobstudentenloon bestaat eigenlijk niet. Het loon van de student mag alvast niet minder bedragen dan het loon dat werd bepaald binnen de sector of het bedrijf. Is daar niks voorzien dan geldt het gewaarborgd minimummaandinkomen.

Het minimumloon (geldig vanaf 01/01/2016) en de percentages van toepassing volgens de leeftijd:

Leeftijd % Maandloon Uurloon
(38u./w.)
21 j. 100  € 1.531,93 € 9,3032
20 j 94 € 1.440,01  € 8,7450
19 j. 88 € 1.348,10 € 8,1868
18 j. 82 € 1.256,18 € 7,6286
17 j. 76 € 1.164,27 € 7,0705
16 j. 70 € 1.072,35 € 6,5122

Verdien je minder dan het minimum? Neem dan contact op met ons!

Alternatief: Hoeveel moet ik verdienen als jobstudent? Wat is het minimumloon voor jobstudenten?

Kan ik als gelegenheidswerknemer werken in de horeca?

In de horeca kan je aan de slag als gelegenheidswerknemer. Net zoals het statuut van jobstudent heeft de gelegenheidswerknemer een aantal voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.

Als werknemer betaal je minder sociale bijdragen maar behoud je toch de rechten. De werkgever betaalt ook minder waardoor een gelegenheidswerknemer aantrekkelijker wordt.

Je kan slechts 50 dagen per jaar aan de slag als gelegenheidswerknemer, en enkel voor opdrachten van maximaal twee aansluitende dagen. Als student kan je sinds juli 2016 zelf kiezen of je een dag werkt als gelegenheidswerknemer of als jobstudent. Voordien moesten eerst je studentendagen zijn opgebruikt.

Alternatief: Kan ik als student meer dan 50 dagen werken in de horeca?

Hoeveel sociale bijdragen betaal ik als gelegenheidswerknemer?

Je sociale bijdragen worden berekend op basis van een forfaitair tarief.

Als je minder dan 6u hebt gewerkt, betaal je sociale bijdragen op een fictief loon van 7,62 euro/uur.
Als je 6u of meer hebt gewerkt, betaal je sociale bijdragen op een fictief loon van 45,72 euro/dag.

Uw sociale rechten worden berekent op een hoger forfaitair bedrag: 13,56 euro per uur of 103,04 euro per dag.

Moet ik een proefperiode doorlopen?

De eerste drie dagen op je studentenjob worden automatisch als proefperiode beschouwd. Tijdens deze drie dagen kunnen zowel de werkgever als de student de overeenkomst beëindigen zonder opzegperiode en zonder vergoeding.

Wat als ik ziek word op mijn studentenjob?

Ziek vallen of het slachtoffer worden van een ongeval, het kan iedereen overkomen. De student moet hiervan onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte brengen en hem/haar een medisch attest opsturen. Binnen welke termijn je dit moet doen, wordt vermeld in het arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomst. Je moet het attest ook kunnen voorleggen wanneer de werkgever erom verzoekt.

De student-arbeider en de student-bediende met een contract voor bepaalde duur van minder dan 3 maanden hebben pas recht op gewaarborgd loon na één maand tewerkstelling. De student-bediende met een contract voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minstens 3 maanden heeft onmiddellijk recht op gewaarborgd loon.

Als de arbeidsongeschiktheid langer dan 7 dagen duurt, dan mag de werkgever het contract verbreken mits betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het loon overeenkomend met de duur van de opzeggingstermijn.

Arbeidsongevallen worden normaal gedekt door de verzekering die de werkgever verplicht is af te sluiten.

Hoe kan ik ontslag nemen op mijn vakantiejob?

We hopen dat het je niet overkomt, maar soms wil de jobstudent of de werkgever het contract stopzetten. Heel wat jobstudenten denken dat ze dan gewoon eens moeten telefoneren naar de werkgever, maar dat klopt niet (tenzij je met dagcontracten werkt). Als jobstudent moet je nog een bepaald aantal dagen werken nadat je je ontslag hebt gegeven: de zogenaamde “opzegtermijn”.

Kom je niet opdagen tijdens je opzegtermijn, dan kan je in de problemen komen en kan de werkgever weigeren om je te betalen. Het is dus belangrijk dat je op een correcte manier ontslag neemt!
Ook omgekeerd zijn er regels. Als de werkgever je ontslaat dan krijg je nog een aantal dagen uitbetaald.

De lengte van je opzegtermijn hangt af van de duur van de overeenkomst.

Duur arbeidsovereenkomst Opzegging door werkgever Opzegging door student
Tot en met 1 maand 3 dagen 1 dag
Meer dan 1 maand 7 dagen 3 dagen

(Let op: de opzegtermijn begint pas te lopen op de maandag nadat je jouw ontslag hebt gegeven!)

De opzegging moet volgens een bepaalde procedure gebeuren:
– De werkgever kan het contract verbreken met een aangetekende brief of via een deurwaarder.
– De student kan dat met een gewone brief, maar dan moet je werkgever die wel ondertekenen. Zoniet kan je ook werken met een aangetekende brief of via een deurwaarder.

De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste maandag die volgt op het moment waarop je je ontslag hebt gekregen of gegeven. Maar opgelet: Als jij of je werkgever de aangetekende brief verkiest, dan moet je daarbij voor ogen houden dat die pas geldt de 3de werkdag na verzending.

Voorbeeld: Jobstudent Bart wil ontslag nemen omdat het niet klikt met zijn werkgever Karel. Bart overhandigt een brief aan Karel op woensdag, maar Karel weigert de brief te tekenen. Bart besluit daarom om op donderdag de brief aangetekend te versturen. Op vrijdag is Karel niet op kantoor en de postbode kan hem dus niet bezorgen. In het weekend wordt de brief niet door de postbode aangeboden. Op maandag wordt hij opnieuw aangeboden maar Karel wil niet tekenen voor ontvangst. In principe geldt de brief dan vanaf dinsdag. MAAR! De regel zegt dat de opzegtermijn pas de daaropvolgende maandag start. Bart zal dus nog een week langer aan het werk moeten blijven…

Stuur dus zeker tijdig een aangetekende brief. Als je de opzegperiode niet uitloopt, dan kan de werkgever weigeren om jou te betalen.

Alternatief: Hoe ontbind ik een studentencontract? Mag ik ontslag nemen tijdens mijn studentenjob?

Wat is de solidariteitsbijdrage?

De solidariteitsbijdrage is de verminderde bijdrage die jobstudenten betalen aan de sociale zekerheid. Een normale werknemer zal gewoonlijk 13,07% van zijn loon afstaan aan de sociale zekerheid (RSZ). Een jobstudent die werkt binnen het 475 uren systeem betaalt slechts 2,71%.

De voorwaarden hiervoor zijn dat je

 • Niet meer dan 475 uur per kalenderjaar werkt.
 • Je tewerkgesteld als jobstudent.

Je mag niet werken tijdens periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling

Mag ik nog werken als jobstudent na het afstuderen?

Als je afstudeert in juni en je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, dan kan je tijdens de maanden juli, augustus en september gebruik nog maken van het gunsttarief voor jobstudent (50 dagen).

Voor het kindergeld ligt het wat ingewikkelder.

 • Voor de maand juli geldt de 240 uren regel: werk je meer dan 240 uren in het kwartaal juli-augustus-september, dan verlies je het kindergeld voor de maand juli.
 • Voor de maand augustus zijn er twee zaken waarmee je rekening moet houden. Als je aan deze twee regels overtreedt dan verlies je voor de maand augustus kinderbijslag:
  • Je werkt meer dan 240 uren regel voor het kwartaal juli-augustus-september
  • Je verdient meer dan 520,08 euro in de maand augustus.

Werk je dus meer dan 240 uur in het kwartaal én verdien je meer dan 520,08 in augustus, dan verlies je het kindergeld voor de maanden juli en augustus. De maand september wordt op dezelfde manier beoordeeld als de maand augustus.

Een voorbeeld: Kevin studeert in juni af en schrijft zich in bij de VDAB als werkzoekende. Zijn beroepsinschakelingstijd begint te lopen vanaf 1 augustus. Hij gaat aan de slag als jobstudent en werkt gedurende de maanden juli, augustus en september meer dan 240 uur. In juli verdient hij 1000 euro bruto, in de maand augustus werkt hij niet, en in september verdient hij nog eens 1000 euro.

Kevin verliest zijn kinderbijslag voor:

 • De maand juli omdat hij meer dan 240 uren werkt in dit kwartaal.
 • De maand september omdat hij 240 uren werkt in het kwartaal én meer dan 520,08 euro bruto heeft verdient.

Voor de maand augustus krijgt Kevin wel kinderbijslag.

Ik werk enkel nog een thesis af. Mag ik werken als jobstudent?

Ja. Als je een zogenaamd “thesisjaar” doet mag je ook nog werken. De “student” wordt door de overheid heel ruim geïnterpreteerd. Iedereen die student is (dus ook thesisstudenten die enkel nog een masterproef schrijven) kunnen werken als jobstudent. Hieronder zijn vier categorieën die niet kunnen werken met een studentenovereenkomst. Val je dus niet onder deze categorieën, dan mag je dus wel werken als jobstudent.

Kunnen NIET werken met een arbeidsovereenkomst voor studenten:

 • ‘studenten’ die sedert ten minste 12 maanden werken. Ze zijn namelijk regelmatige werknemers.
 • Studenten die avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan (minder dan 15u per week) volgen.
 • Studenten die in het kader van hun studieprogramma een stage met onbetaalde arbeid verrichten (buiten de stage kan studentenarbeid wel).
 • Studenten die inschakelingsuitkeringen krijgen als deeltijdse student.

Wat zijn mijn rechten als werkstudent?

De “werkstudent” bestaat eigenlijk niet en de term wordt voor verschillende zaken gebruikt. Heel vaak bedoelen mensen hiermee studenten die instaan voor het eigen onderhoud en zelf hun studies moeten betalen. Soms bedoelen mensen jobstudenten die meer dan 50 dagen werken. En soms gaat het over mensen die voltijds of deeltijds werk combineren met studies.

In principe kunnen de twee eerste groepen werken onder het statuut van jobstudent en vallen ze dus onder de regelgeving.

Waar het statuut “werkstudent” wel bestaat is aan de onderwijsinstellingen zelf. De hogescholen en universiteiten voorzien vaak een flexibele regeling voor studenten die veel werken, waarbij ze bijvoorbeeld examens of verplichte lessen kunnen verplaatsen. Hiervoor neem je best een kijkje op de website van jouw onderwijsinstelling.

http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstudenten/statuut

http://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/werkstudenten

https://my.vub.ac.be/werken-studeren

https://www.hogent.be/toekomstige-student/flexibele-leerwegen/

Kan ik een studentenjob doen als ik avondschool volg?

Neen. Als je enkel avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan volgt (minder dan 15u per week), kan je niet aan de slag als jobstudent.

Heb ik recht op betaalde feestdagen?

Ja, de werkgever is verplicht om een loon te betalen voor de feestdagen die in de periode van de tewerkstelling vallen. Ook wanneer je bijvoorbeeld op maandag en woensdag met een dagcontract werkt, en dinsdag is een feestdag, dan heb je recht op een betaalde feestdag.

In bepaalde gevallen heb je ook recht op betaalde feestdagen die in de periode na het einde van je tewerkstelling vallen.

 • Als je contract minder dan 15 dagen betreft hoeft je werkgever geen feestdagen te betalen die na het einde van de arbeidsovereenkomst vallen.
 • Als je contract 15 dagen tot een maand betreft dan is de werkgever verplicht om de feestdagen die voorkomen tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van de tewerkstelling te betalen.
 • Als je contract meer dan een maand betreft dan is de werkgever verplicht om de feestdagen die voorkomen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van de tewerkstelling te betalen.

Heb je uitzonderlijk moeten werken op de feestdag, dan heb je recht op een dag inhaalrust (betaald vrijaf) die je verplicht moet opnemen tijdens de arbeidsuren.

Hoeveel moet ik tenminste werken op één dag?

Je moet minstens voor drie aaneensluitende uren kunnen werken als je tewerkgesteld bent als jobstudent.

Er zijn twee regels:

 • De wekelijkse arbeidsduur mag niet minder zijn dan een derde van de normale voltijdse arbeidsduur, tenzij het gaat over studenten met beperkte RSZ-bijdragen (< 475 uur).
 • De minimumduur van elke arbeidsperiode bedraagt drie uur.

Alternatief: wat is de minimale arbeidsduur voor studenten?

Kan ik aan de slag als monitor als mijn 475 uur op zijn?

Ja. Als je wil werken als monitor op bijvoorbeeld een speelplein, dan kom je in aanmerking voor een ander gunsttarief naast de 475u. Voor “occasioneel sociocultureel werk” kan je gedurende 25 dagen werken met een volledige vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen.

Heb ik recht op maaltijdcheques?

Dit hangt af van bedrijf tot bedrijf. De regel is dat een jobstudent dezelfde voordelen moet krijgen als een normale werknemer. Krijgt iedere werknemer bij het bedrijf maaltijdcheques, dan moet een jobstudent er ook krijgen.
Sommige werkgevers kiezen echter om bepaalde personeelscategorieën maaltijdcheques te geven. Zo kan de regel binnen het bedrijf zijn dat pas aangeworven werknemers in de eerste maanden van hun tewerkstelling geen recht hebben op maaltijdcheques. In zo’n geval zal je als jobstudent ook geen recht hebben.

Heb ik recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer?

Dat hangt af van het bedrijf.
De regel is dat een jobstudent dezelfde voordelen moet krijgen als een normale werknemer. Sommige werkgevers betalen hun werknemers een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Dit is niet algemeen verplicht maar afhankelijk van het bedrijf en de cao’s.

Krijgt een normale werknemer in het bedrijf waar je als student aan het werk bent dus een vergoeding voor woon-werkverkeer, dan heb jij daar ook recht op.

Waarom verdien ik elk jaar iets meer als jobstudent?

Enkele jaren geleden werden de jeugdbarema’s afgeschaft. Dit houdt in dat jongeren onder de 21 jaar maar een percentage verdienen van het normale loon. Voor studentenarbeid werden deze jeugdbarema’s behouden.

Voor elk jaar jonger dan 21 verdien je 6% minder. Zo verdien je als 16-jarige slechts 70% van het normale loon voor jouw job en vanaf 21 jaar zal je loon gelijk blijven.

70% 16 jaar
76% 17 jaar
82% 18 jaar
88% 19 jaar
94% 20 jaar
100% 21 jaar

Ben je op zoek naar het minimumloon voor studenten? Die vind je hier.

Wat is een IBO?

De IBO, of Individuele Beroepsopleiding, is een vorm van opleiding waarbij een werknemer voor een periode van 1 tot 6 maand aan de slag gaat in een onderneming om daar bepaalde vaardigheden te leren.

Het opleidingstraject is erg interessant voor bedrijven omdat ze geen sociale bijdragen of belastingen moeten betalen op jouw loon.

Het loon bij een IBO is bijna even hoog als het loon dat een normale werknemer in het bedrijf krijgt. Belangrijk is wel dat je geen sociale rechten opbouwt; het telt dus niet mee voor je pensioen of je werkloosheidsuitkering. Daarnaast bouw je ook geen verlofrechten op en heb je geen recht op andere voordelen zoals maaltijdcheques of een eindejaarspremie.

Contract

Bij einde van een individuele beroepsopleiding is de werkgever wel verplicht om de werknemer een contract aan te bieden voor minstens dezelfde periode. Werkte je dus 3 maand onder een IBO, dan moet je minstens een contract van 3 maand krijgen.

Voorwaarden voor een IBO

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een individuele beroepsopleiding.

 • Je bent ingeschreven bij VDAB als werkzoekende.
 • Je hebt je vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • Je hebt nog niet eerder voor het bedrijf gewerkt als een normale werknemer. Heb je er als jobstudent gewerkt? Dan mag het wel. En ook als je eerder in het bedrijf hebt gewerkt als uitzendkracht voor minder dan 2 weken wordt een uitzondering toegestaan.

 

Wat zijn de voorwaarden voor een IBO?

Om aan de slag te gaan met een IBO moet je aan drie voorwaarden voldoen.

 1. Je bent niet ingeschreven bij VDAB als werkzoekende.
 2. Je hebt je vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 3. Je hebt nog niet eerder gewerkt voor het bedrijf als normale werknemer.
  Er bestaat echter een uitzondering voor jobstudenten en uitzendkrachten. Als je als jobstudent in de onderneming hebt gewerkt mag je toch met een individuele beroepsopleiding aan de slag. Werkte je minder dan twee weken onder een interimcontract bij het bedrijf? Dan mag je ook met een IBO starten